Sapporo Station / Odori / Susukino
Tonkatsu (Panko-Fried Pork Cutlets)
4Results